CV

Lugupeetud filmitegija!

Nagu te kindlasti juba teate, luuakse Eesti filmi elektroonilist andmebaasi koos selle avaliku veebiväljundiga. Selleks koostatakse iga filmide tegemises osalenud inimese isikulehekülg, mis ideaalis sisaldab filmitegija avalikke isikuandmeid, teavet tema professionaalse tegevuse, (filmi)loomingu ja saavutuste kohta, filmograafiat, bibliograafiat jm. Isikulehele on mõeldud ka portreefoto ja võimalusel isiku filmitegevust kajastav fotode galerii. Niisiis oleks see Teie professionaalne visiitkaart Internetis.

Sellega seoses palub MTÜ Eesti Filmi Andmebaas toimetus Teid saata meile allpool avaldatud vormis oma CV, curriculum vitae. Kindlasti on paljudel CV olemas ja sealt on andmete sisestamine lihtne. Kui peate oma CV koostama esmakordselt, siis juhivad Teid allpool olevate kirjalahtrite juures olevad selgitused, millised eluloolised andmed tuleks kirja panna ja mida seejuures silmas pidada. Teksti lõpus on juhised, kuidas täidetud ankeet meile saata.

Lugupidamisega
Eesti Filmi Andmebaasi biograafiatoimetus

Kui Teie perekonnanimi on muutunud, tooge ka endine (endised) nimi (nimed) koos muutmise aastaga;
Päev, kuu, aasta ja koht (linn, alev või vald ja maakond, muu admin.üksus), riik;
Kui soovite, võite ära tuua oma perekondliku päritolu. Vanemate amet või elukutse ( võimalikult konkreetselt - teadlane, arst, õpetaja, talunik jne). Kui kuulute filmiperekonda, siis võite soovi korral märkida nimeliselt sugulusaste (isa, ema, poeg, tütar, õde, vend, abikaasa). Mitte-eestlased võivad soovi korral märkida ka rahvuse.
Keskharidusasutuse nimi, lõpetamise aasta; kõrgkool, selle osakond, lõpetamise aasta; aspirantuur, magistratuur, doktorantuur – kus, millal lõpetatud. Märkige ka olulisemad täiendusõpped ja kursused kodu- ja välismaal, milles olete filmi või muus valdkonnas osalenud: aastad, kus, kellena;
Magister, PhD, juurde ka eriala; kaitsmise aasta ja kõrgkool, väitekirjade pealkirjad (originaalkeeles); Kui väitekiri on ilmunud trükis, lisage pealkirjale (sulgudes) ilmumise koht ja aasta.
Teie filmielukutse või elukutsed või filmiametid või muu(d) erialad, mida olete filmide tegemisel täitnud. Kui ameteid, erialasid on olnud mitmeid, oleks hea määratleda aastad või kümnendid, millal olete neid täitnud (n 1970ndad, 1980ndad jms.)
Nimetage asutused, kus te olete töötanud, nii kodu- kui välismaal koos nende asutuste nimetustega vastaval ajal (nimetuste muutumise korral, kui te teate, ka uus nimetus), teie ametikohad nendes asutustes kronoloogiliselt aastate kaupa; kui olete olnud õppejõud, oleks huvitav märkida ka peamised loengukursused, mida olete õpetanud.
Märkige liidud, organisatsioonid, millesse olete kuulunud, liikmeksoleku aastad, eraldi kui olete olnud nende juhtorganites. Samuti nõukogud, žüriid, kolleegiumid, projektid, milles olete osalenud koos neis oldud aastatega.
Eesti Filmi Infosüsteem, kuhu sisestatakse andmed Eestis toodetud filmide kohta, võimaldab teie filmograafia automaatset koostamist. Kuna andmebaasi luuakse filmiliikide kaupa pika aja jooksul, oleksime siiski huvitatud ka teie enese poolt koostatud personaalsest filmograafiast, kas siis, kui see pole täielik ning te toote valikulises loetelus välja vaid oma peamised filmid. Näiteks - kui te olite kroonikafilmide operaator või režissöör ei ole ju mõeldav, et teaksite nimetada kõiki kroonikapalu, mille tegemises osalesite, see jääb andmebaasi ja arhiivi hooleks. Palume oma filmograafilises loendis märkida filmi nimi, aasta ja teie osalus – roll, amet, eriala, ülesanne, mida fimi juures täitsite. Kui olete töötanud erinevates ametites, võiksite oma filmograafia ka struktureerida, grupeerides oma filmid erialati – näiteks stsenaristi, režissööri või operaatorina tehtud tööd.
Eesti Filmi Andmebaasi sisestatakse olemasoleva kirjanduse põhjal kogu kättesaadav informatsioon Eesti filmidele ja nende tegijatele festivalidel ja muudes vormides autasustamisel (aastapreemiad jm) jagatud tunnustusest. Siiski paluksime ka teil koostada loend olulisematest nominatsioonidest ja autasudest, mida olete oma (teie osalusel tehtud) filmide eest saanud. Märkige filmi(de) pealkiri, nominatsiooni või autasu nimetus (mille eest), festivali või väljaandja nimi ja aasta.
Kõik muud peale filmiauhindade saadud kodu- ja välismaised autasud ja preemiad, riiklikud aumärgid jm., nimetus ja aasta.
Kui olete avaldanud raamatuid, õpikuid, artikleid ja muid kirjalikke teoseid, siis esitage ilmumise järjekorras peamiste trükiste pealkirjad originaalkeeles koos ilmumise andmetega (aasta, koht, ajaleht, ajakiri, kogumik jm). Digiteose puhul andke sulgudes selle e-aadress. Kaasautorluse korral kuni 3 autori puhul märkige 2 kaasautori nimed, suurema kollektiivi puhul märkige “(kaasautor)”. Kui olete loonud muusikat või kujutava kunsti teoseid, märkige samuti olulisemad teosed ja aasta.
Kui Teil on andmeid, siis sisestage siia loetelu trükistest (biograafilised leksikonid jm teatmeteosed, sh kõrgkoolide jt asutuste biograafilised leksikonid ja personaaliat sisaldavad teatmeteosed, album academicum´id, ajakirjad, ajalehed jm), mis sisaldavad andmeid Teie eluloost ja teadustegevusest (kui võimalik, siis raamatute ja ajakirjade puhul märkige juurde ka vastavate lk nr-d). Lisada võib ka viited arhiivi- ja muuseumifondidele, samuti internetis leiduvatele andmetele (kodulehekülg), mis vastavaid andmeid sisaldavad.
Palume Teid siia sisestada oma kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress), et saaksime teiega ühendust võtta ja teile teie isikuartikli ülevaatamiseks saata.
Palun informeerige andmebaasi toimetust, kui te olete valmis andma oma fotosid, muid materjale ja auhindu, filmiplakateid, filmidega seotud muid kirjalikke materjale pildistamiseks, koopiate tegemiseks ja digiteerimiseks. Toimetus on valmis avama oma veebilehel ka nimelisi arhiive, mis võimaldaksid avalikkust tutvustada teie käsutuses oleva huvitava filmivaldkonna ainestiku ja ajalooga. Selle soovi korral oleksime huvitatud teiega asja arutama. Kõik meile jäädvustamiseks antud materjalid tagastatakse teile koheselt pärast digipiltide ja -koopiate tegemist.
Toimetus aitab vajadusel kaasa teie CV koostamisel. Sellesse lahtrisse võite sisestada oma küsimused toimetusele.
Teie CV põhjal koostab andmebaasi toimetus entsüklopeedilises vormis teie isikuartikli. Palun tehke sellesse lahtrisse märge selle kohta, et nõustute esitatud andmete põhjal Teie iskuartikli koostamisega. Toimetuse poolt koostatud isikuartikkel saadetakse teile korrigeerimiseks. See publitseeritakse andmebaasi veebis tekstina, mille olete aktsepteerinud ja toimetusele selle avaldamiseks nõusoleku andnud.

© 2009 - 2015 MTÜ Eesti Filmi Andmebaas