Konsultatiivkomitee tööjuhis

Heaks kiidetud komitee istungil 13.04.2009 Tallinnas Kinomajas 
 
Eesti rahvusfilmograafia  konsultatiivkomitee tööjuhis
 
1. Eesti rahvusfilmograafia konsultatiivkomitee  on  Eesti rahvusfilmograafia elektroonilise andmebaasi loomise  konsultatiiv-, koostöö- ja järelvalveorgan.   

2. Eesti rahvusfilmograafia konsultatiivkomitee eesmärk on igati kaasa aidata  Eesti rahvusfilmograafia elektroonilise andmebaasi loomisele ja sellega seotud institutsioonide ühishuvide realiseerimisele.    

3. Eesti rahvusfilmograafia konsultatiivkomitee  liikmeteks on Eesti rahvusfilmograafia elektroonilise andmebaasi loomiseks Ühiste kavatsuste kokkuleppe allkirjastanud institutsioonide esindajad.  

4. Eesti rahvusfilmograafia konsultatiivkomitee juhindub oma töös järgmisest: 

4.1. Konsultatiivkomitee kannab hoolt, et  Eesti rahvusfilmograafia koostamine toimuks ühiselt aktsepteeritud põhimõtete ja eesmärkide alusel ning teeniks kõigi kaasatud osapoolte huvi.  

4.2. Konsultatiivkomitee jälgib Eesti rahvusfilmograafia koostamise metoodikat, terminoloogilisi küsimusi ja andmebaasi väljundite kavandamist ning teeb ettepanekuid nende arendamiseks ja täiustamiseks.    

4.3 Konsultatiivkomitee liikmed aitavad igati kaasa selleks, et nende poolt esindatud institutsioonid panustaksid efektiivselt rahvusfilmograafia loomise protsessi.  

4.4. Konsultatiivkomitee taotleb vajaduse korral eksperthinnangute tellimist andmebaasi koostamise eriküsimustes või moodustab vastavaid ekspertgruppe komitees esindatud institutsioonide esindajatest.    

4.5. Konsultatiivkomitee kinnitab igaks aastaks Eesti rahvusfilmograafia elektroonilise andmebaasi loomise tegevuskava. 

4.6. Konsultatiivkomitee kinnitab igaks aastaks Eesti rahvusfilmograafia elektroonilise andmebaasi loomise kulude eelarve.  

4.7. Konsultatiivkomitee jälgib rahvusfilmograafia  sisulist ja finantsilist teostamist ning kuulab ära  projekti juhtide aruanded.    

4.8. Konsultatiivkomitee liikmed aitavad igati kaasa rahvusfilmograafia teostamiseks vajalike  vahendite leidmisel. 

4.9. Konsultatiivkomitee töökoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Konsultatiivkomitee töökoosoleku valmistab ette ja kutsub kokku MTÜ Eesti Filmi Andmebaas. 

4.10. Konsultatiivkomitee võtab otsuseid vastu konsensuse alusel.  

4.11. Konsultatiivkomitee koosoleku  otsused protokollitakse.

© 2009 - 2015 MTÜ Eesti Filmi Andmebaas