Detailsemalt seminaridest ja praktikumidest

Projekt seisuga 18.september 2010

EFISKO koolituse juht H.Šein

EFISKO toimetajate/kodeerijate koolituskursus

Seminaride  kava ja korraldus

 

 Seminar: Eesti filmi andmebaasi struktuur ja kodeerimisjuhend 2 tundi, 27.10

Samateemalisele loengule (15.09) järgnevas seminaris arutame küsimusi, mis on tekkinud juhendite iseseisva läbitöötamise käigus. Juhendaja H. Šein

 

Seminar: Filmide sisu võtmesõnastamine, 4 tundi koolituse esimeses pooles, 8 tundi (2 seminari) koolituse teises pooles. Seminarideks ettevalmistumiseks lahendatakse grupitöö ülesandeid: töömaht 6 tundi   koolituse esimeses pooles ja 14 tundi (7+7 tundi) koolituse teises pooles.

Loengutele „Märksõnastamise üldpõhimõtted“ (18.09) ja „Filmi sisu võtmesõnastamine“ (22.09) järgnevad seminarid. Seminarides toimub ühis- ja grupitööks antud konkreetsete filmide sisu märksõnastamise ülesannete tulemuste võrdlus, analüüs ja arutelu. Eesmärk on edasi arendada ja kooskõlastada EFA märksõnastamise metoodikat ja saada praktilisi kogemusi. Juhendajad S. Nilbe, H. Šein.

Logistika: 28 seminarist osavõtjat jagatakse seitsmesse 4-liikmelisse gruppi, gruppide siseselt mõneks ülesandeks omakorda 2-liikmelistesse alagruppidesse. Iga grupp saab ühe seminari tarvis ülesandeks 2 mängufilmi, 4 dokfilmi ja 8 kroonikapala (viimaseid märksõnastatakse 2stes alagruppides) sisu märksõnastamise. Filmid valitakse nii, et summaarne läbivaatusaeg ei ületaks 5 tundi. Märksõnastamine toimub nii filmi läbivaatuse käigus kui vahetult pärast filmi läbivaatuse lõppemist, ülejäänud iseseisva töö maht jääb tulemuste grupisiseseks arutamiseks. Grupid võivad kasutada nii ühis- kui individuaalset vaatamist, samuti tulemuste arutamist vahetul kohtumisel või meili teel. Valmis grupitöö tulemused saadetakse juhendajale meili teel. Täpsemad korralduslikud juhised annab juhendaja. 

Esimese seminari ülesanded antakse 22.09, seminar toimub 9.10, ülesande täitmiseks on aega 15 päeva. 

Seminar: Filmide annoteerimine ja sisukirjeldus, 4 tundi koolituse esimeses pooles, 8 tundi (2 seminari) koolituse teises pooles. Seminarideks ettevalmistumiseks lahendatakse grupitöö ülesandeid: töömaht on 4 tundi   koolituse esimeses pooles ja 14 tundi (7+7 tundi) koolituse teises pooles.

Samanimelisele loengule (22.09) järgnevates seminarides toimub ühis- ja grupitööks antud konkreetsete filmide sünopsiste ja sisukokkuvõtete kirjutamine, töötatakse individuaalselt ja väikestes gruppides, arutatakse, võrreldakse ja analüüsitakse koostatud tekste. Eesmärk on kooskõlastada filmide sünopsiste ja sisukirjelduse põhimõtteid ja stilistikat ning saada praktilisi sisukirjelduste koostamise kogemusi. Juhendaja täpsustub. 

Logistika: 28 seminarist osavõtjat jagatakse 14sse 2-liikmelisse gruppi. Iga grupp saab ühe seminari tarvis ülesandeks 3 mängufilmi sünopsise ja sisukirjelduse koostamise. Iga kahe grupi ülesanded on sarnased. Grupid võivad kasutada nii ühis- kui individuaalset vaatamist, samuti tulemuste arutamist vahetul kohtumisel või meili teel. Valmis grupitöö tulemused saadetakse juhendajale meili teel. Täpsemad korralduslikud juhised annab juhendaja. ''

 Esimese seminari ülesanded antakse 22.09, seminar toimub 13.10, ülesande täitmiseks on aega 16 päeva.  

     

Seminar: Filmipildi analüüs ja kodeerimine, 4 tundi koolituse esimeses pooles, 8 tundi (2 seminari) koolituse teises pooles. Seminarideks ettevalmistumiseks lahendatakse grupitöö ülesandeid: töömaht 6 tundi   koolituse esimeses pooles ja 14 tundi (7+7 tundi) koolituse teises pooles.

Samanimelisele sissejuhatavale loengule (29.09) järgnevad seminarid. Seminarides toimub ühis- ja grupitööks antud konkreetsete filmide pildisisu märksõnastamise ülesannete tulemuste võrdlus, analüüs ja arutelu. Eesmärk on edasi arendada ja kooskõlastada EFA filmipildi märksõnastamise metoodikat ja saada praktilisi kogemusi. Juhendajad S. Nilbe, H. Šein.

Logistika: 28 seminarist osavõtjat jagatakse seitsmesse 4-liikmelisse gruppi, gruppide siseselt mõneks ülesandeks omakorda 2-liikmelistesse alagruppidesse. Iga grupp saab ühe seminari tarvis ülesandeks 2 mängufilmi, 4 dokfilmi ja 8 kroonikapala (viimaseid märksõnastatakse 2stes alagruppides) pildisisu märksõnastamise. Filmid valitakse nii, et summaarne läbivaatusaeg ei ületaks 5 tundi. Märksõnastamine toimub nii filmi läbivaatuse käigus kui vahetult pärast filmi läbivaatuse lõppemist, ülejäänud iseseisva töö maht jääb tulemuste grupisiseseks arutamiseks. Grupid võivad kasutada nii ühis- kui individuaalset vaatamist, samuti tulemuste arutamist vahetul kohtumisel või meili teel. Valmis grupitöö tulemused saadetakse juhendajale meili teel. Täpsemad korralduslikud juhised annab juhendaja. 

Esimese seminari ülesanded antakse 9.10, seminar toimub 6.11, ülesande täitmiseks on aega 20 päeva.  

 

Seminar: Andmekogumise praktika, 2 tundi koolituse esimeses pooles, 4 tundi koolituse teises pooles. Seminarideks ettevalmistumiseks lahendatakse grupitöö ülesandeid: töömaht 4 tundi   koolituse esimeses pooles ja 6 tundi koolituse teises pooles.

Samateemalisele loengule (29.09) järgnevates gruppitöö praktikumides tuleb kursuslastel lahendada konkreetseid andmekogumise ülesandeid, otsides ja kasutades selleks vastavaid kirjalikke ja virtuaalseid allikaid ning filmiinfot talletavate asutuste ja fondide materjale. Seminaritundides analüüsitakse tulemusi ja vahetatakse kogemusi. Juhendavad R. Sokmann, J. Lõhmus ja E. Tust.

Logistika: 28 seminarist osavõtjat jagatakse 14sse 2-liikmelisse gruppi. Iga grupp saab ühe seminari tarvis ülesandeks konkreetsed eriliigilised andmekogumise ülesanded. Esimese seminari tarvis saab iga grupp 2 ja teiste seminaride tarvis 3 erineva raskusastmega andmekogumise ülesannet. Valmis grupitöö tulemused saadetakse juhendajatele meili teel. Täpsemad korralduslikud juhised annab juhendaja.

 Esimese seminari ülesanded antakse 29.09, seminar toimub 22.10, ülesande täitmiseks on aega 21 päeva. 

 

Seminar: Praktiline andmesisestus, 2 tundi koolituse esimeses pooles, 8 (2 seminari) koolituse teises pooles. Seminarideks ettevalmistumiseks lahendatakse grupitöö ülesandeid: töömaht 6 tundi   koolituse esimeses pooles ja 16 tundi koolituse teises pooles.

Õppimine reaalse filmiinfo kogumise, analüüsi ja sisestamise kaudu. Tervikliku filmikirje loomine, lisaks formaalandmetele ka annoteerimine, sisukirjeldus, sisu- ja pildi võtmesõnastamine ning täiendav infootsing. Töö gruppides ja individuaalselt, võrreldavate tulemuste analüüs seminarides. Eesmärk on edasi arendada ja kooskõlastada kogu metoodikat ja saada praktilisi kogemusi edasiseks  töötamiseks andmebaasi toimetaja/kodeerijana. Juhendajad H. Šein, R. Sokmann, E. Tust jt.

Logistika: 28 seminarist osavõtjat jagatakse seitsmesse 4-liikmelisse gruppi, gruppide siseselt mõneks ülesandeks omakorda 2-liikmelistesse alagruppidesse. Iga grupp saab ühe seminari tarvis ülesandeks 2 mängufilmi, 4 dokfilmi ja 8 kroonikapala (viimaseid märksõnastatakse 2stes alagruppides) tervikliku sisestamise ja märksõnastamise. Filmid valitakse nii, et summaarne läbivaatusaeg ei ületaks 5 tundi. Märksõnastamine toimub nii filmi läbivaatuse käigus kui vahetult pärast filmi läbivaatuse lõppemist, ülejäänud iseseisva töö maht jääb tulemuste grupisiseseks arutamiseks. Grupid võivad kasutada nii ühis- kui individuaalset vaatamist, samuti tulemuste arutamist vahetul kohtumisel või meili teel. Valmis grupitöö tulemused saadetakse juhendajale meili teel. Täpsemad korralduslikud juhised annab juhendaja.

Esimese seminari ülesanded antakse 9.10, seminar toimub 6.11, ülesande täitmiseks on aega 21 päeva.   

 

Seminar: Biograafilise artikli koostamine, kokku 16 tundi, 4 tunnine seminar toimub koolituse teises pooles (12.01). Seminariks ettevalmistumiseks on ette nähtud 10 tundi iseseisvat tööd.

Samanimelisele loengule (16.10) järgnevas iseseisvas tööülesandes tuleb igal kursuslasel koostada 5 lühibiograafia, kasutades selleks nii EFA biograafilist ankeeti kui ka muid kirjalikke allikaid. Seminaris arutatakse koostatud tekste. Eesmärk on kooskõlastada isikuartiklite koostamise põhimõtteid ja stilistikat ning saada praktilisi kogemusi biograafiliste artiklite koostamisel. Juhendaja H. Šein.

 

Ülesanne antakse 23.10, töö tegemiseks on ligi kuu.