Loengute ja seminaride annotatsioonid

Projekt seisuga 18.09.2010
EFISKO koolituse juht H. Šein

EFISKO toimetajate/kodeerijate koolituskursus
Loengute ja seminaride annotatsioonid

Lühiülevaade Eesti filmi ajaloost, kokku 12 tundi, 18. ja 25. september, 23.oktoober
Eesti filmiajaloo periodiseering, Eesti filmi sõjaeelne periood, filmilugu nõukogude perioodil ja taasiseseisvas Eestis. Lektorid L. Kärk, K. Ansip ja J. Lõhmus.

Filmide kataloogimise süsteemid ja reeglid, 2 tundi, loeng 20.10
Filmide kataloogimise põhimõtted ja reeglid Eestis ja mujal maailmas. FIAF, MARC, Voyager, EFG Data System, FIS, URRAM jm. Lektorid: Põhilektor täpsustakse edaspidi; abis ka H.Šein.

Eesti filmi andmebaasi struktuur ja kodeerimisjuhend, 2 x 2 tundi, loeng ja seminar, 15.09; 27.10
Eesti filmi andmebaasi kodeerimissüsteem ja kodeerimisjuhend. Juhendite iseseisev läbitöötamine. Seminar, milles arutatakse kodeerimisjuhendiga seotud olulisemaid küsimusi. Lektor ja juhendaja H. Šein

Filmiinfo sisestamisprotsess, 2 tundi, loeng 15.09
Filmiinfo sisestamine EFA prototüüpi, sisestamise reeglid, protseduurid ja senine sisestamiskogemus. Ettevalmistus praktikumideks. Lektor R. Sokmann.

Filmide sisu võtmesõnastamine, kokku 34 tundi, sellest 4 tundi loengut, 12 tundi seminare ja 20 tundi tööd praktikumis vastavalt tunniplaanile.
Üldised märksõnastamise mõisted ja põhimõtted: indekseerimine, liigitamine, märk- ja võtmesõnastamine, otsitermin, eelkoordinatsioon, järelkoordinatsioon. Filmmide võtmesõnastamise põhimõtted ja praktika. Seminarides toimub ühis- ja grupitöö konkreetsete filmide sisu märksõnastamiseks. Kursuslastel tuleb iseseisva töö käigus lahendada märksõnastamise ülesandeid väikestes gruppides, grupitöö tulemusi võrrelda ja kriitiliselt analüüsida. Eesmärk on edasi arendada ja kooskõlastada EFA märksõnastamise metoodikat ja saada praktilisi kogemusi. Lektor S. Nilbe, H. Šein ning teised juhendajad.

Filmipildi analüüs ja kodeerimine, kokku 34 tundi, sellest 2 tundi loengut, 12 tundi seminare ja 20 tundi tööd praktikumis vastavalt tunniplaanile.
Filmipildi sisukirjeldamise metoodika ja praktika. Seminarides toimub ühis- ja grupitöö konkreetsete filmide pildisisu märksõnastamiseks. Kursuslastel tuleb iseseisva töö käigus lahendada pildi märksõnastamise ülesandeid väikestes gruppides, grupitöö tulemusi võrrelda ja kriitiliselt analüüsida. Eesmärk on edasi arendada ja kooskõlastada EFA pildisisu märksõnastamise metoodikat ja saada praktilisi kogemusi. Lektor H. Šein ning teised juhendajad.

Filmide annoteerimine ja sisukirjeldus, kokku 32 tundi, sellest 2 tundi loengut, 12 tundi seminare ja 18 tundi tööd praktikumis vastavalt tunniplaanile.
Nõuded filmide sünopsiste ja sisukokkuvõtete koostamiseks. Kursuslastel tuleb iseseisva töö käigus koostada eriliigiliste filmide sünopsiseid ja sisukokkuvõtteid, töötada individuaalselt ja väikestes gruppides ning võrrelda ja kriitiliselt analüüsida koostatud tekste. Eesmärk on kooskõlastada filmide sisukirjelduse põhimõtteid ja stilistikat ning saada praktilisi sisukirjeldamise kogemusi. Juhendaja S.Rannu

Biograafilise artikli koostamine, kokku 16 tundi, sellest 2 tundi loengut, 4 tundi seminare ja 10 tundi tööd praktikumis vastavalt tunniplaanile.
Filmiloojate isikuartikli koostamise metoodika. Ankeet. Andmete kogumine. Artikli koostamine. Individuaalsed ülesanded. Eesmärk on kooskõlastada isikuartiklite koostamise põhimõtteid ja stilistikat ning saada praktilisi biograafiliste artiklite kirjutamise kogemusi. Juhendaja H. Šein.

Praktiline andmesisestus, kokku 32 tundi, 10 tundi seminare ja 22 tundi tööd praktikumis vastavalt tunniplaanile.
Õppimine reaalse filmiinfo kogumise, analüüsi ja sisestamise kaudu. Tervikliku filmikirje loomine, lisaks formaalandmetele ka annoteerimine, sisukirjeldus, sisu- ja pildi võtmesõnastamine ning täiendav infootsing. Töö gruppides ja individuaalselt, võrreldavate tulemuste analüüs seminarides. Eesmärk on edasi arendada ja kooskõlastada kogu metoodikat ja saada praktilisi kogemusi edasiseks töötamiseks andmebaasi toimetaja/kodeerijana. Juhendajad H. Šein, R. Sokmann, E. Tust jt.

Eesti filmi infosüsteemi (EFIS) arhitektuur, 2 tundi, loeng 6.10
Sissejuhatus loodavasse Eesti Filmi Infosüsteemi (EFIS). Infosüsteemi nõuded, põhiprotsessid, kasutuslood. Rollid, süsteemi üldine kasutamine, sõnumivahetus, ülesanded, filmiinfo haldamine, filmide lisainfo haldamine. Lektor J. Loitmaa

Infootsingu põhimõtted ja vahendid veebis, 2 tundi, loeng 9.10
Otsitunnustik, formaalsed ja sisulised otsitunnused. Dokumendi, fakti ja teemaotsing. Lehitsemine (browse), liht- ehk kiirotsing (search), liit- ehk kompleksotsing (advanced search). Otsivõimalused: otsing Boole´i loogika(päringu)operaatorite abil (Boolean searching), fraasiotsing (phrase searching), lähedaste sõnade otsing (proximity searching), otsing päringuoperaatorite abil (field searching), metamärgiga otsing, kärpimine (truncation), pesastamine(nesting). Otsinguprofiili koostamine, päringu täpsustamine. Lektor täpsustatakse edaspidi.

Andmebaasi õiguslikud küsimused, 2 tundi, loeng 20.09
Andmebaasi loomise ja kasutamisega seotud autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused. Audiovisuaalse teose autori, teose esitaja, esmasalvestuse tootja ja fonogrammitootja õigused. Avaliku huvi kriteeriumid. Juurdepääsupiirangud. Ärihuvide kaitse. Allika kaitse. Isikuandmete kaitse. Lektor täpsustatakse edaspidi.

Andmekogumise praktika, kokku 18 tundi, sellest 2 tundi loengut, 6 tundi seminare ja 10 tundi tööd praktikumis vastavalt tunniplaanile.
Filmiinfo allikad, filmiinfo hankimise meetodid ja võimalused, ülevaade filmiinfot talletavatest asutustest ja nende fondidest Eestis. Täiendavate uuringute tegemine. Mälutoimetuse ülesanded andmebaasis. Eesti filmiinfo ja filmiajaloo valged laigud. Kursuslastel tuleb gruppitöös praktikumides lahendada konkreetseid andmekogumise ülesandeid ning seminaritundides tulemusi analüüsida ja kogemusi vahetada. Ülesanded on seotud andmebaasi vajadustega. Juhendavad R. Sokmann, J. Lõhmus ja E. Tust.

Eesti Filmiarhiivi fondid ja tööpõhimõtted, 2 tundi, loeng 25.09
Eesti Filmiarhiiv, arhiivi infosüsteem FIS ja fotode infosüsteem FOTIS. Eesti Filmiarhiiv kui filmiinfo allikas. Lektor I. Tomingas, M. Kaus.

Filmiandmebaasid internetis, 2 tundi, loeng 6.10
Olulisemad bibliograafilised, huvialased ja kommertsfilmiandmebaasid maailmas ja Euroopas. Rahvusvaheline Filmiarhiivide Liit (FIAF), Projekt MIDAS, Filmarchives Online, European-Films.net, European Film Gateway (EFG), ELONET, DOKweb.net, Institute of Documnetary Film (IDF, Prague), Internet Movie Database, (IMDB), All Movie Guide, AFI Feature Film Catalog, MSN Movies, UCLA Film and Television Archive, Eesti Filmiarhiiv (FIS), Eesti Filmi Sihtasutus, Filmiveeb, Tallinnfilm, Rahvusraamatukogu (ESTER). Mida on meil õppida teiste kogemusest? Lektor H. Šein.

Välislektorite loengud ja töötoad, kokku 8 tundi vastavalt kokkuleppele.
Euroopa kogemus - European Film Gateway ja selleks arendatud EFG metaandmestik (EFG Data System, Guidelines for EFG Content Providers). Soome kogemus - Soome Rahvusliku Audiovisuaalarhiivi (Kansallinen Audiovisuaalinen Arkisto) ja ELONETi kogemus.

Tutvumine Filmiarhiiviga, Rahvusraamatukoguga, Filmimuuseumiga, ERR Digihoidlaga, kokku 8 tundi vastavalt kokkuleppele.
Neli õppekäiku Eesti olulisematesse filme ja filmiinfot haldavatesse asutustesse. Tutvumine tööpõhimõtetega, fondidega, infosüsteemidega, veebilahendustega, kasutajaliidestega. Mäluasutused kui filmiinfo allikad. Juhendab R. Sokmann.